Regulamin | Dorota Zgodzaj- Ubranka dla Lalek
Skontaktuj się z nami kontakt@dorotazgodzaj.pl

Regulamin

UWAGA!!

W związku ze specyfiką oferty, w sklepie obowiązują 2 różne regulaminy:

Regulamin Ogólny sklepu internetowego www.dorotazgodzaj.pl

Nazywam się Dorota Zgodzaj i moją pasją jest szycie. Moje produkty możesz kupić za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.dorotazgodzaj.pl
Sklep funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Moje dane rejestrowe to: Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów, NIP: 647-236-85-26.
Poniżej znajdziesz regulamin mojego sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@dorotazgodzaj.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Dorota Zgodzaj
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Payu- serwis płatności elektronicznych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/regulamin
5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  www.dorotazgodzaj.pl
6) Sprzedawca – Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów, NIP: 647-236-85-26.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
7. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wykonywane ręcznie. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by finalny produkt nie różnił się od zdjęć produktu znajdujących się w Sklepie. Do każdego modelu odszyty jest jeden gotowy produkt. Kupujący zamawia konkretny produkt o wymiarach podanych w Sklepie pod konkretnym produktem.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@dorotazgodzaj.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – niektóre produkty mogą wymagać wybrania odpowiedniego rozmiaru przed kliknięciem przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) przejść do widoku koszyka,
3) kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
4) zalogować się do swojego konta w Sklepie – jeżeli Kupujący nie posiada konta w Sklepie, może zadecydować o założeniu takiego konta w trakcie składania zamówienia, zaznaczając stosowny checkbox,
5) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
6) wybrać sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
7) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
8) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Payu S.A., po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Payu S.A. celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Payu S.A., po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
8. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów standardowych. Jeżeli Kupujący chce dokonać zakupu produktu przygotowywanego na indywidualne zamówienie proszony jest o kontakt bezpośredni ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem dostępnego pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/projekty-indywidualne lub bezpośrednio pod adresem e-mail kontakt@dorotazgodzaj.pl Zasady realizacji zamówienia zostaną ustalone z Kupującym indywidualnie.
9. W Sklepie widoczne są informacje o indywidualnych usługach świadczonych przez Sprzedawcę, takich jak szycie na miarę, przeróbki krawieckie oraz haft. W celu skorzystania z tychże usług, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/projekty-indywidualne lub bezpośrednio pod adresem e-mail kontakt@dorotazgodzaj.pl Zasady realizacji usługi zostaną ustalone z Kupującym indywidualnie.
§ 5
Formy dostawy i metody płatności
1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia złożonego w Sklepie:
1) przesyłka paczkomatowa, kurierska ( orientacyjny czas dostawy – 48 godzin od chwili zrealizowania zamówienia),
2) odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca odbioru osobistego ze Sprzedawcą,
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) płatność za pośrednictwem serwisu Payu S.A.
§ 6
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
8. W celu ustalenia terminu i miejsca odbioru osobistego zamówienia, należy uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@dorotazgodzaj.pl
9. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego spośród opcji opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu.
10. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.
§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy
1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 8
Wymiana produktu
1. Jeżeli rozmiar kupionego w Sklepie produktu okazał się nieodpowiedni dla Kupującego, Kupujący może dokonać wymiany produktu na inny rozmiar.
2. W celu wymiany produktu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów wymiany.
3. Wymianie nie podlegają produkty noszące ślady korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
4. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że produkt nie podlega wymianie zgodnie z ust. 3 powyżej, odeśle go na koszt Kupującego ponownie do Kupującego.
5. Koszty przesyłki wymienianego produktu do Sprzedawcy oraz koszty wysyłki produktu w innym rozmiarze od Sprzedawcy do Kupującego ponosi Kupujący. Sprzedawca wyśle do Kupującego wymieniony na inny rozmiar produkt dopiero po dokonaniu przez Kupującego zapłaty kosztów wysyłki.
6. Pozostałe szczegóły procedury wymiany produktu na inny rozmiar zostaną indywidualnie ustalone między Kupującym a Sprzedawcą.
§ 9
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (Gliniki 15, 44-340 Godów), jak również pocztą elektroniczną kontakt@dorotazgodzaj.pl
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 10
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/polityka-prywatnosci-i-pliki-cookies
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12
Pozostałe postanowienia
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta z wyprzedzeniem co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2017
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. "Rozpoczęcie działalności krawieckiej poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia" mająca na celu "Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług krawieckich z jednoczesnym zakupem środków trwałych" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O nas

Potrzebowałam aż 30 lat, by wreszcie ubrać siebie i swoją rodzinę dokładnie w to, co sobie wymyśliłam.

Ty nie musisz tyle czekać – masz MNIE!

Dzień Dobry! Nazywam się Dorota Zgodzaj i jestem uzależniona od szycia….