Regulamin dla zamówień indywidualnych | Dorota Zgodzaj- Ubranka dla Lalek
Skontaktuj się z nami kontakt@dorotazgodzaj.pl

Regulamin dla zamówień indywidualnych

 

Regulamin usług indywidualnych

Dzień dobry!
Nazywam się Dorota Zgodzaj i moją pasją jest szycie. Moje produkty możesz kupić za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.dorotazgodzaj.pl
Oprócz sprzedaży swoich produktów, świadczę również usługi w zakresie szycia na zamówienie, przeróbek krawieckich oraz haftu. Poniżej znajdziesz regulamin korzystania z tychże usług, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia umowy oraz warunkach realizacji usług.
Usługi świadczę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Moje dane rejestrowe to: Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów, NIP: 647-236-85-26.
W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@dorotazgodzaj.pl

Pozdrawiam
Dorota Zgodzaj

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z Wykonawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://dorotazgodzaj.pl/regulamin-dla-zamowien-indywidualnych
3) Zamawiający – podmiot korzystający z usług Wykonawcy,
4) Wykonawca – Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów, NIP: 647-236-85-26.

§ 2
Złożenie zamówienia i zawarcie umowy
1. Złożenie zamówienia na usługę odbywa się poprzez przesłanie formularza zamówienia dostępnego pod adresem https://dorotazgodzaj.pl/projekty-indywidualne
2. W formularzu należy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), wybrać usługę, której dotyczy zamówienie oraz szczegółowo opisać swoje oczekiwania co do usługi. W ramach formularza możliwe jest również dołączenie pliku graficznego związanego z zamawianą usługę.
3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
4. Przesłanie formularza wymaga zaakceptowania Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
5. Przesłanie formularza i złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy z Wykonawcą. Umowa zawierana jest zgodnie z ust. 9 poniżej.
6. Po otrzymaniu zamówienia, Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu, drogą elektroniczną, warunki realizacji usługi. Jeżeli do przygotowania warunków realizacji usługi Wykonawca będzie potrzebował więcej informacji od Zamawiającego, strony będą prowadzić stosowne ustalenia oraz wymieniać się informacjami drogą elektroniczną.
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, o czym poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną. Odmowa przyjęcia zamówienia może być spowodowana, w szczególności, brakiem technicznej możliwości realizacji zamówienia z uwagi na specyficzne zapotrzebowanie Zamawiającego, wymaganiami Zamawiającego pozostającymi w sprzeczności z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami (np. obraźliwe, wulgarne lub nawołujące do agresji i nienawiści sformułowania lub znaki). Odmowa przyjęcia zamówienia może nastąpić również z innych, dowolnych przyczyn – opisane powyżej przyczyny mają wyłącznie charakter przykładowy.
8. Przygotowane warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności termin realizacji zamówienia oraz warunki finansowe (wynagrodzenie należne Wykonawcy, ewentualny zadatek) Wykonawca prześle do Zamawiającego w postaci wiadomości e-mail z prośbą o ich akceptację.
9. Akceptacja warunków realizacji zamówienia przez Zamawiającego następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie przez Zamawiającego do Wykonawcy stosownego oświadczenia w ramach wiadomości e-mail. Wykonawca potwierdzi otrzymanie wiadomości od Zamawiającego i przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia między Wykonawcą a Zamawiającym umowy, mocą której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z warunkami realizacji zamówienia zaakceptowanymi przez Zamawiającego, a Zamawiający do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z góry.

§ 3
Realizacja usługi
1. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi po uprzedniej zapłacie przez Zamawiającego całości wynagrodzenia wynikającego z zaakceptowanych przez Zamawiającego warunków realizacji usługi. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
2. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia w ciągu 7dni od zawarcia umowy, Wykonawca może wstrzymać się z rozpoczęciem realizacji usługi do chwili zapłaty wynagrodzenia oraz odstąpić od zawartej umowy w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty wynagrodzenia.
3. Jeżeli w toku realizacji usługi pojawi się konieczność poczynienia z Zamawiającym dodatkowych ustaleń, ustalenia te będą dokonywane drogą elektroniczną. Zamawiający powinien odpowiadać na dodatkowe zapytania Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania. W razie braku kontaktu z Zamawiającym, termin realizacji usługi może ulec przedłużeniu.
4. Jeżeli realizacja usługi wymaga dostarczenia Wykonawcy rzeczy fizycznych, w szczególności ubrań podlegających przeróbce krawieckiej, koszty dostarczenia tychże rzeczy ponosi Zamawiający. W takiej sytuacji, czas realizacji usługi wskazany w zaakceptowanych przez Zamawiającego warunkach realizacji usługi liczony jest od chwili dostarczenia Wykonawca stosownych rzeczy fizycznych, o których mowa powyżej.
5. Jeżeli dostarczone rzeczy, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą w stanie nieodpowiednim ze względu na charakter realizowanej usługi, a w szczególności brudne, nieuprane, niewyprasowane lub będą zawierać elementy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia, Wykonawca może odmówić realizacji usługi do czasu dostarczenia mu rzeczy we właściwym stanie. Koszty odesłania rzeczy do Zamawiającego i ponownej przesyłki do Wykonawcy ponosi Zamawiający.
6. Przy realizacji usług Wykonawca wykorzystuje wybrane przez siebie i wcześniej przetestowane tkaniny. Wykonawca nie realizuje usług z wykorzystaniem materiałów dostarczonych mu przez Zamawiającego.
7. Po zrealizowaniu usługi, Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym drogą elektroniczną w celu ustalenia sposobu wysyłki lub odbioru produktu. Koszty wysyłki produktu ponosi Zamawiający.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją usług, Zamawiający powinien skontaktować się z Wykonawcą drogą elektroniczną.

§ 4
Prawa własności intelektualnej
1. Przesyłając Wykonawcy wzory, zdjęcia, grafiki, teksty, projekty lub jakiekolwiek inne materiały do wykorzystania przy realizacji usługi, Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystania ich w ramach realizacji usługi przez Wykonawcę.
2. Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w związku realizacją usługi z wykorzystaniem materiałów przesłanych mu przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Jeżeli w toku realizacji usługi dojdzie do powstania utworu w rozumieniu prawa autorskiego, którego twórcą będzie Wykonawca, prawa autorskie do tegoż utworu pozostają przy Wykonawcy. Umowa zawarta z Zamawiającym nie prowadzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych ani do udzielenia licencji.

§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli usługa została wykonana w sposób wadliwy.
2. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 w związku z art. 638 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Zamawiający może m.in. żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie mu nieprawidłowych rozmiarów ciała na etapie składania zamówienia. W sytuacji, w której uszyte ubranie odpowiada rozmiarom przekazanym przez Zamawiającego, a Zamawiający stwierdza, że nie jest dla niego odpowiednie, ewentualne poprawki Wykonawca może wprowadzić w ramach dodatkowego, ustalonego indywidualnie wynagrodzenia.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznaczenie przez Zamawiającego zmian do wprowadzenia przez Wykonawcę w ramach przeróbki krawieckiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu oznaczenia oczekiwanych zmian, Zamawiający powinien skontaktować się z Wykonawcą drogą elektroniczną.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadliwe wykonanie usługi powinien poinformować o tym Wykonawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
6. Zamawiający może kontaktować się z Wykonawcą zarówno pocztą tradycyjną (Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów), jak również pocztą elektroniczną kontakt@dorotazgodzaj.pl
7. Wykonawca ustosunkuje się do składanej przez Zamawiającego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1 . Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 7
Dane osobowe
1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane osobowe w celu realizacji usługi.
2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Wykonawca.
3. Dane osobowe przekazywane Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji usługi, a następnie w celu archiwizacji informacji o wykonanej usłudze oraz w celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej.
4. Dane osobowe przetwarzane w celu archiwizacji informacji o wykonanej usłudze będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres funkcjonowania archiwum prowadzonego przez Wykonawcę. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej będą przechowywane razem z tą dokumentacją przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
6. Wykonawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7. Wykonawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Wykonawca zapewnia niniejszym Zamawiającego, że stosuje odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
9. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Wykonawcę:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do usunięcia danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Wykonawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. "Rozpoczęcie działalności krawieckiej poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia" mająca na celu "Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług krawieckich z jednoczesnym zakupem środków trwałych" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O nas

Potrzebowałam aż 30 lat, by wreszcie ubrać siebie i swoją rodzinę dokładnie w to, co sobie wymyśliłam.

Ty nie musisz tyle czekać – masz MNIE!

Dzień Dobry! Nazywam się Dorota Zgodzaj i jestem uzależniona od szycia….